MR

De medezeggenschapsraad (MR) is een inspraakorgaan tussen school en schoolbestuur met de bedoeling om beleidsmatig samen met ouders, team en bestuur te werken aan een plezierige tijd op school. De MR denkt mee en adviseert over het beleid van de school en kan voorstellen doen aan het team of schoolleiding. Op sommige onderdelen heeft de MR adviesrecht op andere punten instemmingsrecht. Ook heeft de MR initiatiefrecht. 

De MR vergadert circa 6 keer per schooljaar, daar waar nodig is de directeur aanwezig om de plannen toe te lichten en de MR van informatie te voorzien. De vergaderingen zijn openbaar, de data staan vermeld in de kolom hiernaast en in Social Schools. 

De samenstelling van de MR bestaat uit twee ouders en twee teamleden per school. De zittingsduur in de MR is drie jaar, maar leden kunnen meerdere termijnen achtereen gekozen worden. De MR-en van onze twee scholen vergaderen samen en functioneren daar waar kan als één MR en wanneer nodig schoolspecifiek.  Mocht u vragen, suggesties of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met één van de MR-leden. 

U kunt ons ook mailen op :

mr.jandequay@optimusonderwijs.nl en mr.deakkerwinde@optimusonderwijs.nl

De Akkerwinde

Namens ouders: 
Annika Driessen
Gijs Nuijen
 
Namens team: 
Gisèle van Baaren 
Elien Verhoeven

Dr. Jan de Quay

Namens ouders: 
Lisa Basten
Gerben van Haren 
 
Namens team: 
Gésanne Swinkels 
Janneke van Dijk
 

GMR

Binnen het schoolbestuur van Optimus is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) actief. De GMR heeft een advies – en instemmingbevoegdheid voor een aantal onderwerpen die op bovenschools niveau geregeld worden. Met 'bovenschools’ wordt bedoeld dat deze niet per schoollocatie apart worden bepaald maar overkoepelend.  Dit betekent dat een GMR-lid alle aangesloten scholen vertegenwoordigt en in die zin alle belangen van alle scholen (ouders en/of personeel) dient te behartigen) De GMR bestaat uit leden waarvan de helft uit ouderleden bestaat en de helft uit leerkrachten. Tijdens een deel van elke GMR-vergadering is een afvaardiging van het Collega van Bestuur aanwezig.